Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Készült a „Mérlegen a hibrid munkavégzés – Trendek és vállalati jó gyakorlatok a távmunka új korszakában” Szakmai Konferencia kapcsán történő adatkezeléshez.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § szerint az adatkezelés megkezdése előtt az érintettel minden, az adatkezeléssel összefüggő, lényeges adatot közölni szükséges. Az adatkezelő ezen kötelezettségének ezúton tesz eleget.

Az adatszolgáltatás önkéntes, illetve a számlázási adatok tekintetében a számviteli bizonylatok esetében kötelező. A TIXA online jegykezelő felületen történő regisztráció kitöltésével Ön megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az adatkezelő a Magyar Távmunka Szövetség, 1138 Budapest, Balzac u. 11., mint konferencia szervező.

Az adatkezelés célja és időtartama: (1) a konferencia szervezése és megtartása céljából a kapcsolattartási adatokat a konferencia anyagainak utólagos elküldéséig; (2) a számlázási adatokat a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 évig; (3) amennyiben külön hozzájárulást ad hírlevél vagy értesítések küldésére, illetve részt szeretne venni a nyereményjátékokban, úgy ebből a célból a kapcsolattartási adatokat (név, e-mail cím) visszavonásig, illetve (4) a regisztrációs adatokat a megrendelés megtörténtének alátámasztására a Ptk. 6:22. §-ában szabályozott 5 éves elévülési ideig kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, illetve jogszabály rendelkezése. 

Jogorvoslat: Ön kérheti adatainak törlését és helyesbítését, illetőleg zárolását a következő e-mail címen: info@tavmunka.org. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapes, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)