Alapszabály

MAGYAR TÁVMUNKA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

 

A MAGYAR TÁVMUNKA SZÖVETSÉG alakuló Közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. Alapítók az 1989. évi II. törvény szerint, élve egyesülési jogukkal, az Alapszabály 2. pontjában vázolt célok elérésére a Ptk. 61.-64., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.) valamint az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével egyesületet alapítanak.

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1 Az Egyesület neve magyarul: Magyar Távmunka Szövetség, rövidítése: MTMSz

 

1.2 Az Egyesület neve angolul: Hungarian Telework Association, rövidítése: HTA

 

1.3 Székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 11. I/8.

 

1.4 Az Egyesület (továbbiakban Szövetség) az 1989. évi II. törvény szerint működő társadalmi szervezet. A Szövetség non-profit szervezet, mely bevételeit kizárólag céljainak megvalósítására fordítja. A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A Szövetség nyilvántartott Tagsággal rendelkezik. A Szövetség önálló jogi személy.

 

1.5 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, tagja nem lehet semmilyen párt, egyház, vagy felekezet.

 

 

2.  A Szövetség célja

a)       A távmunkával kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró, tagjaival jól és gyorsankommunikáló, jó hírnevű és hatékonyan működő szakmai szervezet létrehozása.

b)      A munkáltatók és munkavállalók távmunkával kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, tapasztalatok átadásának elősegítése, a gyakorlati igények alapján a szabályozási környezet fejlesztésére javaslatok kidolgozása.

c)       A távmunka alkalmazásának és elterjedésének aktív elősegítése, ezzel kapcsolatos kezdeményezések támogatása.

d)      A távmunkával kapcsolatos szakmai ismeretek, információk hasznosítása, az új kutatási és fejlesztési eredmények széleskörű terjesztése, a távmunka elterjedésében aktív szerepet játszó szervezetek szakmai együttműködésének, fejlődésének előmozdítása.

e)       Távmunkával kapcsolatos kutatások, fejlesztések kezdeményezése, megvalósítása, eredmények publikálása, gondozása.

f)        Távmunka foglalkoztatási, gazdasági, környezetvédelmi, területfejlesztési lehetőségeinek elemzése, kommunikálása, képviselete.

g)       A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és foglalkoztatási esélyegyenlőségének segítése, beleértve a határon túli magyarság segítését is.

h)      A tagok érdekeinek képviselete és védelme a jogalkotási folyamatban és a jogalkalmazásban.

i)         A távmunka elterjedését segítő kormányzati célok támogatása.

j)         A távmunkához kapcsolódó vagy kapcsolható támogatások lehívásának elősegítése.

k)       Nemzetközi projektek távmunkában történő kivitelezésének elősegítése.

 

 

3.  A Szövetség feladata

a)       A távmunka alkalmazásának és elterjedésének támogatása minden rendelkezésre álló eszközzel.

b)      Előadások, konferenciák, szakmai fórumok, továbbképzések és gyakorlati bemutatók szervezése.

c)       Távmunkával kapcsolatos kutatások, fejlesztések kezdeményezése, ehhez kapcsolódó kutatási projektek indítása, támogatása, forrásfeltárási munkák elvégzése.

d)      Partnerségi viszony kialakítása a kapcsolódó szakterületek civil, profitorientált és kormányzati szervezeteivel.

e)       A távmunka képviselete a szakmai fórumokon, előadásokon, publikációkban, kutatásokban.

f)        A távmunka szerepének és lehetőségeinek képviselete minden szakterületen, de különösen az alábbiakban

 1. emberi életminőség javítása,
 2. esélyegyenlőség megteremtése,
 3. környezeti szennyezés csökkentése,
 4. területfejlesztés,
 5. vidéki foglalkoztatás növelése,
 6. munkaszervezés hatékonyabbá tétele,
 7. szervezeti működési költségek csökkentése,
 8. humán erőforrás kiválasztási rendszereinek fejlesztése.

g)       Mintaprojektek megfogalmazása, megvalósítására források felkutatása és felhasználása.

h)      A távmunka-házakban való foglalkoztatás alapjainak megteremtése és elterjesztése

i)         Érdekérvényesítés a távmunkát érintő jogszabályalkotásban, beleértve a meglévő jogszabályok módosítását illetve új jogszabályok kezdeményezését.

j)         Honlap üzemeltetése.

 

 

 1. A Szövetség közhasznú tevékenysége:

 

4.1 Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • „3. tudományos tevékenység, kutatás,”
 • „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,”
 • „9. környezetvédelem,”
 • „11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,”
 • „13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,”
 • „18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,”

 

4.2 Az Egyesület

a)       nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

b)      vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

c)       gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

d)      közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

4.3 Az Egyesület köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlési és az elnökségi határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók, és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Ezen nyilvántartást évenként, folyószám szerinti sorrendben kell vezetni.

 

4.4 Az Egyesület a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a döntés meghozatalától számított 30 napon belül honlapján írásban teszi közzé.

 

4.5 Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatos irataiba bárki betekinthet.
Az iratbetekintést munkaidőben, előzetes írásbeli kérelem alapján, 15 napon belül kell teljesíteni.

 

4.6  Az Egyesület közhasznúsági jelentését, és beszámolóját úgy az Egyesület honlapján teszi közzé azok véglegesítését követő 30 napon belül.

 

4.7 Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a Tagokon kívül, azokkal azonos feltételek mellett bárki részesülhet. Az Egyesület az általa nyújtott és bárki által igénybe vehető szolgáltatásait és azok igénybevételének módját és elérhetőségét közzéteszi a honlapján.

 

 

5. A Szövetség Tagsága

 

5.1. A Szövetség Tagja lehet minden jogi személynek minősülő, Magyarországon bejegyzett, vagy hivatalos magyarországi képviselettel rendelkező társaság és szervezet, és természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit elfogadja és kötelezettséget vállal a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre. A jogi személyeket szervezetük vezetője (vagy a vezető által meghatalmazott személy) képviseli.

 

5.2. A Szövetség Tagjává váló társaságok belépésükkel kinyilvánítják elkötelezettségüket a felelős üzleti magatartás iránt. A Szövetségi Tagság ugyanakkor nem jelenti a Szövetség részéről a Taggá váló társaság termékeivel, szolgáltatásaival, illetve a társaság, annak alkalmazottai vagy ügynökei által tett nyilatkozatokkal való feltétlen azonosulást és egyetértést.

 

5.3. A Szövetség Tagságát Rendes Tagok, Pártoló Tagok, Tiszteletbeli Tagok alkotják (együttesen a továbbiakban „Szövetségi Tag” vagy „Tag”).

 

5.4. A Rendes Tagok jogosultak a Közgyűlésen – szavazati jog gyakorlásával – részt venni és a Szövetségben tisztséget viselni. Teljes jogú szavazati joggal rendelkező Tagnak minősülnek azok a Rendes Tagok, akik a Közgyűlés által meghatározott és az érvényes Tagdíjszabályzatban feltüntetett teljes Tagsági díjat fizetik. A Tagdíj nem megfizetése a szavazati jog korlátozását vonja maga után.

 

5.5. A Szövetség Pártoló Tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki a Szövetség működéséhez erkölcsi vagy anyagi támogatással hozzájárul. Az ilyen Tagok jogosultak a Közgyűlésen – szavazati jog gyakorlása nélkül – részt venni.

 

5.6 A Szövetség Tiszteletbeli Tagja az a természetes személy, aki megbecsült szaktekintély, a Szövetség céljainak megvalósítását elősegíti, és akit a Közgyűlés az Elnökség javaslatára egyszerű szótöbbséggel tiszteletbeli Taggá választ. A Tiszteletbeli Tag Tagdíjat nem fizet és a Pártoló Tagokkal azonos jogállással bírnak.

 

5.7 A Szövetség minden szerve és szervezete szavazás útján hozza meg döntéseit. Szavazni elektronikus úton is lehet. A szavazás dokumentumait a nyomtatott vagy elektronikus nyilvántartásban kell archiválni.

 

5.8 Szövetségi Tag lehet akinek a Tagfelvételi kérelmét az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal elfogadja, és aki a szövetség célkitűzéseivel egyetért, az Alapszabályt és kapcsolódó szabályzatokat (Tagdíjszabályzat, Etikai Kódex) magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a megállapított Tagsági díjat rendszeresen fizeti.

 

 

6. A Szövetségi Tagok jogai és kötelezettségei

 

6.1 A Szövetségi Tagok a Belépési Nyilatkozat elfogadásával Tagsági jogviszony létesítenek, kötelezettséget vállalnak a Tagdíj befizetésére és gyakorolják az Alapszabályban meghatározott jogaikat.

 

6.2. A Szövetség Rendes Tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek a Szövetség működését érintő döntéshozatalban. A szavazati jogát minden Rendes Tag személyesen vagy nem természetes személy esetében képviselője (meghatalmazottja) útján gyakorolhatja.

 

a)       Tisztségviselőül bármelyik Rendes Tagnak minősülő szervezet képviselője is megválasztható, amennyiben a képviselő magyar állampolgár vagy letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

 

b)      A Szövetség minden Rendes Tagja az ügyintéző és képviseleti szervek Tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásában részt vehet; továbbá jogosult azok funkcióból való visszahívását kezdeményezni.

 

c)       Minden Szövetségi Tag a Szövetséget érintő kérdésekben javaslattételi és véleménynyilvánítási joggal rendelkezik; a Szövetség Elnökét valamint az Elnökség Tagjait javaslatokkal megkeresheti.

 

d)      A Szövetség minden Rendes Tagja jogosult a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni, továbbá az Alapszabály elemeinek módosítását kezdeményezni. A jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, más szervezet, intézmény a természetes személyekkel megegyezően csak egy szavazati joggal rendelkezik, amelyet a vezető vagy a meghatalmazott képviselő adhat le.

 

6.3. A Szövetség Pártoló Tagjai szavazatra nem jogosultak és nem választhatóak meg tisztségviselőnek és nem ajánlhatnak új Tagot.

 

6.4. Bármely Szövetségi Tag javaslatot tehet Munkacsoport megalapítására, valamint javaslatot tehet ezek Tagjaira. A Munkacsoportok működési rendjét és kompetenciáit az Munkacsoport dolgozza ki, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

 

6.5. A Szövetség minden Tagja köteles a Közgyűlés által jóváhagyott mindenkori Tagdíjszabályzat szerint meghatározott mértékű Tagdíjat megfizetni.

 

6.6 A Szövetségi Tag köteles tevékenyen közreműködni a Szövetség céljainak megvalósítása, valamint a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. A Szövetség minden Tagja köteles a vezető tisztségviselők és a testületek határozatait végrehajtani és a Szövetség munkájával kapcsolatos tevékenységei során az Etikai Kódex szerint eljárni.

 

6.7 . A Szövetségi Tagok kötelesek saját elektronikus elérhetőségéről folyamatosan gondoskodni.

 

 

7. A Tagsági viszony keletkezése és megszüntetése 

 

7.1. A Szövetségbe való belépés és kilépés önkéntes. A Tagfelvételt és kilépést írásban kell kérni. A Belépési Nyilatkozat a Tagnyilvántartás vezetéséhez és a Taggal való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat valamint az alapszabály rendelkezéseinek megtartására, az adatváltozás bejelentésére és a Tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozatokat tartalmazza.

 

7.2. A Rendes Tagsági viszony létesítéséhez

 • az Elnök,
 • vagy az Elnökségtöbbségi,
 • vagy három Rendes Tag ajánlása szükséges.

A Tagsági viszony a Belépési Nyilatkozat benyújtása, és annak az ajánlók általi írásos elfogadása után az Elnökség Tagfelvételi határozatával jön létre.

 

7.3. A Pártoló Tagsági viszony az Elnökség Tagfelvételi határozatával jön létre, a Belépési Nyilatkozat vagy valamelyik Rendes Tag szóbeli előterjesztése alapján.

 

7.4. A Tiszteletbeli Tagsági viszony a tiszteletbeli Tag elfogadó nyilatkozata alapján az Elnökség Tagfelvételi határozatával jön létre.

 

7.5. Az Elnökség a Tagsági viszony feltételeinek teljesülése alapján egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot, erről a felvételkérőt írásban értesíti. Az e-mail elfogadott mind az ajánlások, mind a határozatok dokumentálására.

 

7.6. A Tagság megszűnhet kilépéssel, törléssel, kizárással és a Szövetség megszűnésével.

 

7.7. Kilépéssel szűnik meg a Tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A Tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépés(ek) tényéről rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést.

 

7.8. Törléssel szűnik meg a Tagsági viszonya annak a rendes Tagnak, pártoló Tagnak vagy tiszteletbeli Tagnak, amelyik gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetében jogutód nélkül megszűnik, illetve a természetes személy halála esetén.

 

7.9 Figyelmeztetés után szintén törléssel szűnik meg a Tagsági viszonya annak, aki a Tagdíjfizetés határidejének lejártát követően a felszólítás ellenére 30 napon belül nem fizeti meg Tagdíjtartozását. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a Tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik.

 

7.10. Az Elnökségkizárással szüntetheti meg a Tagsági viszonyát annak, aki az Alapszabály vagy az Etikai Kódex rendelkezései ellen súlyosan vét. Súlyos vétségnek minősül a jogszabályba ütköző tevékenység, a Szövetség céljainak akadályozása

 

 

8.  A Szövetség szervezete

 

8.1 A Szövetség testületei:

 • Közgyűlés
 • Elnökség
 • Felügyelő és Ellenőrző Bizottság (FEB)
 • Munkacsoportok

 

8.2. KÖZGYÜLÉS.

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a Tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést az Elnök is bármikor összehívhatja. A Közgyűlést a Szövetség Elnöke, vagy az Elnök által kijelölt Tag vezeti.

 

a)       A Közgyűlésre minden Tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés idejét, helyét és napirendjét.

b)      Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani.

c)       Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a Tagok kétharmada vagy az Elnökség többségi határozata  – a cél megjelölésével –  azt igényli. Az Elnökség 60 napon belül köteles intézkedni a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról.

d)      A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező Tagok fele + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes; a távolmaradás e következményére a Tagokat az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban figyelmeztetni kell.

e)       A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt –  Közgyűlés időpontját követő 60 napon belüli időpontra kell összehívni. Ez az időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is kitűzhető, és az eredetileg meghirdetett napon – változatlan napirenddel és helyszínen – is lehet, ha a meghívóban a Tagokat erre figyelmeztették. A megismételt Közgyűlés időpontját az Elnök, vagy helyettese jelöli ki.

f)        A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában –  határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket a tisztújító Közgyűlés a választásokra vonatkozó szabályai szerint választja meg.

g)       A Közgyűlés által megválasztott tisztségviselőt csak a Közgyűlés hívhat vissza.

 

 

Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

 1. Minősített többséget igénylő döntések

 

A minősített szótöbbség a határozatképes Közgyűlésen jelenlevők 3/4-os többségének érvényes egyező szavazatát jelenti.

a)       a Szövetség Alapszabályának jóváhagyása és módosítása.

b)      a Szövetség Elnökének, Elnökségi Tagjainak megválasztása, visszahívása.

c)       a Szövetség más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy szétválásának kimondása.

d)      a Szövetség feloszlásának kimondása.

 1. Egyszerű többséget igénylő döntések

a)       az Felügyelő és Ellenőrző Bizottság Tagjainak megválasztása és visszahívása;

b)      a Szövetség Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;

c)       a Szövetség  programjának és feladattervének elfogadása;

d)      a Szövetség éves költségvetésének megállapítása;

e)       a Szövetség éves beszámolójának elfogadása (mérleg jóváhagyása);

f)        a Tagdíjszabályzat, Etikai Kódex elfogadása;

 

8.3. Tisztújító Közgyűlés

a)       A Tisztújító Közgyűlést az Elnökség legalább 6 évenként hívja össze. Ezen az Elnökség és a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság beszámol az előző Tisztújító Közgyűlés óta végzett tevékenységről.

b)      A Tisztújító Közgyűlés 6 évre, nyílt szavazással választja meg: az Elnököt.

c)       A Közgyűlés az Elnök javaslatára 6 évre megválasztja az Elnökségi Tagokat.

d)      A tisztségviselők újraválaszthatók, megbízásuk addig tart, amíg helyettük újat nem választanak.

e)       A megválasztott tisztségviselőket a rendkívüli Közgyűlés hívhatja vissza, amennyiben az Alapszabály bármely szakaszát bizonyítottan megszegték, Tagsághoz nem méltó magatartást vagy tevékenységet folytattak, illetve a Tagdíjat határidőre nem fizették meg.

f)        A Tisztújító Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök, a Közgyűlés által megválasztott két hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

 

8.4. ELNÖKSÉG

Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott 3 (három) főből álló operatív testület, amely az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai szerint végzi munkáját.

 

Az Elnökség Tagja a Szövetség Elnöke, és az Elnökségi Tagok.

 

a)       Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Az Elnökség üléseit ICT (online) eszközök használatával is lebonyolíthatja.

b)      Az üléseket az Elnökség bármelyik tagja összehívhatja. Az Elnökség ülését a napirend közlésével kell összehívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 4 munkanap időköznek kell lennie.

c)       Az Elnökség ülésein meghívottak is részt vehetnek, illetve tájékoztatást kaphatnak az Elnökség munkájáról.

d)      Az Elnökség határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozatokat írásban (ami lehet e-mail is) kell dokumentálni és minden Elnökségi Tagnak elküldeni.

e)       Az Elnökség határozatképes, ha azon az Elnök, vagy az Elnök meghatalmazottja és legalább 2 Elnökség Tag jelen van.

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a)       Két Közgyűlés közötti időszakban irányítja és szervezi a Szövetség munkáját, az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai szerint;

b)      Ad hoc, vagy szakmai Munkacsoport megalakulásáról dönthet és kijelölheti ennek Vezetőjét és tagjait.

c)       Jóváhagyja és ellenőrzi az Elnököt a munkáltatói jogai gyakorlásában;

d)      Előterjeszti a Szövetség éves mérlegbeszámolóját és a végzett tevékenységről szóló beszámolót, valamint a határozati javaslatokat;

e)       Elvégzi a Közgyűlés által ráruházott feladatokat, gondoskodik az éves munkatervek végrehajtásáról;

f)        Szükség esetén módosíthatja Szövetség szervezeti felépítését.

g)       Kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és külföldi érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, kapcsolatot tart és együttműködik  kormányzat képviselőivel;

h)      Két közgyűlés közötti időszakban dönthet a megüresedett tisztségek betöltéséről;

i)         Gondoskodik a költségvetési tervben meghatározott bevételek és kiadások teljesítéséről;

j)         Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni.

 

 

8.5 FELÜGYELŐ és ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (FEB)

A Bizottság feladata, hogy ellenőrizze a Szövetség gazdálkodását, a pénzkezelés szabályainak megtartását, az alapszabály és más szabályzatok megtartását, a törvényesség betartását, a határozatok végrehajtását.

 

a)       A Közgyűlés választja meg az Felügyelő és Ellenőrző Bizottság Elnökét. Az FEB további Tagjait az FEB Elnöke jelöli meg és az Elnökség hagyja jóvá a jelölést.

b)      Az FEB Tagja csak Szövetségi Tag lehet. Elnökségi Tag nem lehet a FEB tagja.

c)       A Bizottságot 6 éves időtartamra választják.

d)      A Bizottság hatáskörébe tartozó vagy azt érintő kérdések megtárgyalásakor a Bizottság Elnökét meg kell hívni az Elnökség üléseire.

e)       A Bizottság összehívását a Bizottság Elnöke, vagy az Elnökség kezdeményezheti.

f)        A Bizottság felügyeli a Szövetség gazdasági tevékenységét és véleményezési jogot gyakorolhat.

g)       A Bizottság minden évben köteles beszámolni munkájáról és ellenőrzéseinek tapasztalatairól, a gazdálkodással kapcsolatos megállapításairól a Közgyűlésnek és az Elnökségnek. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három Tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.

 

8.6 MUNKACSOPORTOK

a)       A Szövetség munkáját Munkacsoportok segíthetik.

b)      A Munkacsoport Vezetőből és Tagokból áll.

c)       A Munkacsoport Vezetőjének Szövetségi Tagnak kell lennie.

d)      A Munkacsoport létszáma legalább két tagú kell hogy legyen.

e)       A Munkacsoport megalakulásához az Elnökség jóváhagyása szükséges. A jóváhagyáshoz írásban kell előterjeszteni az Elnökségi Tagok részére a Munkacsoport megalakulásának

 1. célját,
 2. tagjait,
 3. működési szabályzatát,
 4. elnevezését.

Az előterjesztésre és az Elnökségi döntés dokumentálására az e-mail elfogadott.

f)         A Munkacsoport az általa megfogalmazott és az Elnökség által jóváhagyott cél megvalósítását a saját szabályzata szerint kell hogy végezze, az Alapszabály és kapcsolódó Szabályzatok betartásával.

g)       A Munkacsoport elnevezése: „Magyar Távmunka Szövetség XXX Munkacsoportja”, ahol az XXX a célt legjobban kifejező elnevezéssel helyettesíthető. Ezt az elnevezést az Elnökség jóváhagyását követően a Munkacsoport szabadon használhatja.

h)      A Munkacsoport köteles a Munkacsoport elnevezését feltüntetni nyilatkozataiban és munkaanyagaiban.

i)         A Munkacsoport Vezetője személyes és jogi felelősséget vállal az általa vezetett Munkacsoport munkájáért.

j)         A Munkacsoport Vezetője teljes hatáskörrel jár el a Munkacsoport munkáját, tagságát, belső eljárását illetően az Elnökség által elfogadott célok megvalósítása érdekében, a 11.8 pont figyelembe vételével.

k)       A Munkacsoport megszűnik, ha

 1. célját teljesítette,
 2. vagy feloszlatja önmagát,
 3. vagy 12 hónapon át inaktív,
 4. vagy ha az Elnökség határozatot hoz a megszűnésről.

 

 

 

9. A Szövetség tisztségviselőinek jogai és kötelezettségei

A Szövetség tisztségviselői az Elnök, és az Elnökségi Tagok, FEB Elnök, FEB Tagok, Munkacsoport Vezető, Munkacsoport Tagok.

 

9.1 A Khtv. 8.§ és 9.§ rendelkezéseivel összhangban:

(1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

(3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

9.2. A Elnök kompetenciái, jogai

a)                              Az Elnök felelős a Szövetség szervezeti és gazdasági működéséért.

b)      Kijelöli a Szövetség nem választás útján betöltött tisztségviselőit, programfelelőseit, stb.

c)       Elnöki hatáskörében speciális feladatok ellátására külön megbízottat nevezhet ki, szakértőt kérhet fel, – feladatokat delegál a Szövetség tisztségviselői, szervei, kinevezett programfelelősei és alkalmazottai részére és ellenőrzi /felügyeli azok megvalósítását.

d)      Ellenőrzi a Szövetség tisztségviselőinek a munkáját.

e)       Jutalmak, kitüntetések odaítéléséről dönt.

f)        Képviseli a Szövetséget hatóságok és más szervek előtt. A Szövetség képviseletére az Elnök önállóan, – akadályoztatása, tartós távolléte, lemondása, halála esetén a következő tisztújító közgyűlésig – az bármelyik két Elnökségi Tag együttesen jogosult.

g)                             Vezeti a Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit.

h)      Ellenőrzi a Közgyűlés, az Elnökség összehívásakor az Alapszabály előírásainak betartását, valamint a hozott határozatok végrehajtását.

i)         Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Szövetség tevékenységét, irányítja a Szövetség gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.

j)         Jogosult akár a Szövetség Tagjai közül, akár kívülálló személyt a Szövetség tevékenységével kapcsolatos állandó, vagy eseti /projekt jellegű teendők ellátásával megbízni. Az ilyen személy részére díjazás állapítható meg.

k)                             Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

l)         Köteles a Szövetség helyzetéről, tevékenységéről a Közgyűlésnek és az Elnökségnek beszámolni.

m)    Egy személyben jogosult szerződések aláírására, kötelezettségek vállalására a Közgyűlés, Elnökség már meglevő határozatainak, valamint az Alapszabály figyelembe vételével, azzal nem ütközve, azonban a nem szabályozott témakörökben teljes jogkörrel eljárva.

n)      Egy személyben jogosult a Szövetség nevében nyilatkozatokat tenni, interjúkat adni, állásfoglalásokat kiadni a Közgyűlés, Elnökség már meglevő határozatainak, valamint az Alapszabály figyelembe vételével, azzal nem ütközve, azonban a nem szabályozott témakörökben teljes jogkörrel eljárva.
9.3. Az Elnökségi Tagok kompetenciái:

a)       Az Elnök akadályoztatása esetén két Elnökségi Tag teljes hatáskörben, minden jogkörével együtt helyettesíti az Elnököt. Az Elnök tartós távolléte, betegsége, munkájának egyéb okokból történő szüneteltetése, lemondása, visszahívása esetén – ha az Elnök másként nem rendelkezik – a következő tisztújító közgyűlésig annak helyébe valamelyik Elnökségi Tag léphet és ellátja minden feladatát – az Elnökségi Tagok ilyen esetben közülük egyhangú szavazással választják ki a helyettesítő személyt;

b)      Részt vesznek a Közgyűlési és az Elnökségi ülések előkészítésében, összehívásában, lebonyolításában, gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról

c)       Kötelesek a Szövetség helyzetéről, szakmai tevékenységéről az Elnöknek beszámolni.

d)      Jogosult –egyeztetés alapján – a munkavégzésével kapcsolatos költségtérítésre, valamint az Elnökség javaslata alapján tiszteletdíjra. Ezen tételek elfogadásáról az Elnök, vagy helyettese dönt.

 

9.4. A FEB Elnök, FEB Tagok a FEB fejezetben leírtak szerint, az Alapszabállyal összhangban kell, hogy ellássák feladataikat.

 

9.5 A Munkacsoport Vezető, Munkacsoport Tagok a MUNKACSOPORTOK fejezetben leírtak szerint, az Alapszabállyal összhangban kell, hogy ellássák feladataikat.

10. A Szövetség képviselete

 

10.1 A Szövetség képviseletére és a Szövetség nevében aláírásra az Elnök jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén a Szövetség képviseletének jogát 2 (két) Elnökségi Tag láthatja el.

 

10.2 Kötelezettségvállaláshoz az Elnök egy személyben, vagy az Elnökség bármely 2 (két) Tagjának együttes aláírása szükséges.

 

10.3 A Szövetség bankszámlája felett való rendelkezéshez az Elnök aláírása szükséges. Akadályoztatása esetén az Elnökség 2 (két) Tagjának együttes aláírása szükséges.

 

10.4 A Szövetség nevében nyilvános közleményeket, sajtóanyagokat, a Szövetség álláspontját tükröző kiadványokat csak az Elnökség jóváhagyásával lehet közzétenni. Az Elnök vagy írásban meghatalmazott képviselője jogosult a Szövetség nevében egy személyben nyilatkozni, amennyiben előzetes egeztetésre és Elnökségi jóváhagyásra nincs lehetőség (pl. riportok, sajtóinterjúk, előadások).

 

 

11. A Szövetség gazdálkodása

11.1. A Szövetség a Tagok által befizetett Tagdíjakból a Tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pályázati forrásokból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből és egyéb szolgáltatási bevételekből gazdálkodik.

 

11.2. A Szövetség elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytat. Vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Tagok által befizetett Tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Szövetség vagyonát képezi.

 

11.3. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Tagok csak esedékes Tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek.

 

11.4. A Szövetségnek a jogszabályok előírásai szerinti beszámoló készítéséről és könyvvezetésről kell gondoskodni.

 

11.5. A Szövetség céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenységek elérésének elősegítésére fordítja.

 

11.6. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A Szövetségi Tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a Tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására fordítja. A Szövetség megszűnése esetén a vagyonáról, annak felhasználásáról a Szövetség Közgyűlése dönt. Ha a vagyon hovafordításáról nem rendelkezik, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

11.7 A Szövetség bármely Tagja, beleértve a Tisztségviselőket is jogosultak a Szövetség szakmai megbízatásainak megvalósításában részt venni és az ehhez kapcsolódó díjazásból részesülni.

 

Ilyen esetben – de különösen amennyiben pénzbeli térítést is kap a Megbízott – az összeférhetetlenség elvét kell gyakorolni, azaz a Megbízás jóváhagyásában nem vehet részt a Megbízott, illetve az a Tag, aki közvetve vagy közvetlenül juttatásban részesül az adott Megbízás jóváhagyása által.

 

A Megbízási szerződések jóváhagyása alapvetően az Elnök és az Elnökségi Tagok jogköre. Amennyiben az Elnök vagy valamely Elnökségi Tag is összeférhetetlenné válik egy Megbízás jóváhagyásában, úgy az Elnökség Megbízással nem érintett Tagjai kötelesek ezeket a jóváhagyásokat az érintett Tag bevonása nélkül, objektív szakmai döntéssel jóváhagyni vagy elutasítani. Amennyiben egy Megbízásban az összeférhetetlenség miatt az Elnökségi Tagok nem vállalják a döntést, úgy a FEB Elnökét kell felkérni a döntésre, vagy a jóváhagyó személyek kijelölésére.

 

11.8 A Szövetség gazdálkodásának alapelve, hogy minden Tag törekedjen a Szövetség céljainak megvalósítását elősegítő források feltárására és lehívására. Emiatt minden Tagnak lehetősége van a Szövetség céljaival összhangban Munkacsoportot alakítani és ennek keretében önállóan projektet előkészíteni és lebonyolítani. Az ily módon lehívott forrásokért a Munkacsoport Vezetője felel, és teljes hatáskörrel rendelkezhet annak felhasználása terén is, a vonatkozó jogszabályok, kötelezettségek betartása mellett.

 

A Munkacsoportok által kezelt projektek esetében, a lehívott forrásokból a Szövetség adminisztrációs költségeire minden esetben a Szövetség által kezelt források legalább 5%-át fenn kell tartani. Ezen adminisztrációs költségek meghatározása az Elnökség feladata, mint a Munkacsoport működését jóváhagyó és felügyelő szervé.

 

A Munkacsoport által lehívott források felhasználása kapcsán a Munkacsoport önrendelkezési jogot kap, amelyért a Munkacsoport Vezetője felel, de kérés esetén az Elnökség számára beszámolási kötelezettsége van. Az Elnökség bármely tagja feltehet kérdéseket a Munkacsoport Vezetőjének, amely kérdéseket 2 munkanapon belül köteles megválaszolni. Amennyiben egy Munkacsoport munkája jogszabályt, szerződéses kötelezettséget vagy belső Szabályzatot sért, úgy az Elnök, vagy két Elnökségi Tag együttesen írásban köteles figyelmeztetni a Munkacsoport Vezetőjét a szabálysértés azonnali felfüggesztésére. Amennyiben az írásos figyelmeztetés ellenére sem szűnik meg a szabálysértés 15 munkanapon belül, úgy az Elnök, vagy két Elnökségi Tag azonnali hatállyal átveheti a Munkacsoport Vezetői feladatkörét, és az ezzel járó jogosultságokat is. Az Elnökség saját hatáskörben rendelkezhet ezt követően a Munkacsoport sorsáról.

 

 

12. Etikai Kódex

a)       A Szövetség  Etikai Kódexet fogad el, amelyet a Tagok egyszerű többsége hagy jóvá.

b)      Az Etikai Kódexben foglaltak a Szövetség Tagjai számára kötelező tartalmúak, a nem Tag jogi személyek számára irányadó normákat határoznak meg.

c)       Az Etikai Kódex alapelveit minősített módon megsértő Tagok nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés megnevezését és az alkalmazott jogkövetkezményt és a határozat keltét a Magyar Távmunka Szövetség (és partnerei) honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozhatja.

d)      Nem Tagok esetében – amennyiben a Szövetség illetékes szervei vizsgálat lefolytatását követően normasértést állapítanak meg -, az érintett feleket írásban értesítik a Határozatról. A jogsértő felet felszólítják a jogsértés megszüntetésére.

e)       A Szövetség a jogeset leírását honlapján nyilvánosságra hozza és szükség esetén a hatósági jogkörrel rendelkező felügyeleti szervektől vizsgálat elrendelését, illetve állásfoglalás meghozatalát kéri.

 

 

13. A Fegyelmi és Etikai eljárás

a)       Az Etikai Kódex szellemétől való eltérés észlelésekor a Tag köteles az Elnökséghez fordulni, amely megalapozatlanság esetén saját hatáskörben eljárva megszünteti a vizsgálatot.

b)      Amennyiben a normasértés elkövetését közvetlen, vagy több közvetett bizonyíték valószínűsíti, úgy az Elnökség munkacsoportot hozhat létre, vagy saját hatáskörben vizsgálhatja ki az esetet. A vizsgálat eredményéről és a Határozatról a Tagot, vagy az egyéb módon érintetteket az Elnökség tájékoztatja.

c)       Az eljárás idejére az Elnökség korlátozhatja a Tagot jogai gyakorlásában a Szövetségen belül, (pl. szakmai rendezvényen nem adhat elő, logója nem jelenhet meg, stb.) vagy felfüggesztheti az eljárás alá vont Tag Tagsági viszonyát.

d)      Az Eljárás során lehetőséget kell biztosítani az érintettek személyes meghallgatására, – amennyiben ez nem lehetséges – írásbeli nyilatkozatukra az üggyel kapcsolatban.

e)       Az Eljárás lefolytatásához a bizonyítékok legszélesebb körét kell beszerezni, megvizsgálni és értékelni.

f)        Az eljárásban érintettek helyükben eljárva képviseletükre feljogosított személyt is megbízhatnak.

g)       Az etikai vétségként bejelentett ügyet az Elnökség 60 napon belül köteles kivizsgáltatni és Határozatot hozni, és  arról írásos jelentést készíteni. A vizsgálat határideje egy alkalommal további 60 nappal meghosszabbítható.

h)      Elmarasztaló Határozat Tag esetében lehet: (1) szóbeli figyelmeztetés, (2) írásbeli figyelmeztetés, (3) megrovás, (4) pénzbírság kiszabása, (5) a Tagsági viszony meghatározott időre, – 2, 4, vagy 6 hónapra – történő felfüggesztése, (6) a Tag meghatározott időre történő kizárása, (7) a Tag végleges kizárása.

i)         Nem Tag esetében írásbeli figyelmeztetésre, vagy megrovás kiszabása mellett további intézkedésre tehet az Elnökség javaslatot.

 

14. Elismerések

A Szövetség elismerheti azon Tagjainak és külső támogatóinak munkáját, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt végeztek, kimagasló erkölcsi tettet hajtottak végre vagy jelentős anyagi forráshoz juttatták a Szövetséget.

 

Ezen elismerések, címek adományozásáról az Elnökség dönt, és a döntéseket az Elnök hagyja jóvá. Bármely Tagnak jogában áll javaslatot juttatnia az Elnökséghez, aki köteles ezt a témát 60 napon belül napirendre venni és megtárgyalni, majd döntéséről a javaslatot tevő Tagot írásban értesíteni.

 

Az elismerések adományozhatók olyan magánszemélyek, szervezetek, vagy társaságok számára is, akik a Szövetségnek nem Tagjai, de a szakterületen végzett munkájukkal elismerést váltottak ki.

 

A szakmai és erkölcsi elismerések formája lehet:

a)       pénzjutalom, – amelynek maximális mértéke a mindenkori középfokú végzettséget igénylő garantált bérminimum ötszöröse lehet.

b)      címadományozás, – a jutalmazott Tag jogosult lehet a „Magyar Távmunka Szövetség Szakértője”, vagy a „Magyar Távmunka Szövetség Nagykövete” elnevezés használatára. Egyéb címek is létrehozhatók az Elnökség egyhangú döntése alapján. A címek adományozása személyhez kötődik, és egy életre szól – visszavonásáról csak alapos indokkal, az Elnökség egyhangú szavazata alapján van lehetőség.

 

 

A Szövetséget jelentős anyagi támogatásban részesítők elismerésére a következő címek adományozhatók:

a)       a „Magyar Távmunka Szövetség Arany fokozatú támogatója”, a „Magyar Távmunka Szövetség Ezüst fokozatú támogatója”, a „Magyar Távmunka Szövetség Bronz fokozatú támogatója” – ezen címek az anyagi támogatás mértékével összhangban kerülnek kiosztásra és egy évre adományozhatók magánszemélyek vagy szervezetek részére, akik jogosultak a címet bármilyen kiadványukon és nyilvános szerepléseiken szerepeltetni.

b)      a „Magyar Távmunka Szövetség Stratégiai Partnere” – ez a cím olyan magánszemélynek vagy szervezetnek adományozható, aki nem pénzbeli, hanem elsősorban szakmai, technikai támogatást nyújt a Szövetségnek. A cím évente felülvizsgálatra és megújításra kell hogy kerüljön, és csak akkor tartható fenn, ha a nem anyagi támogatás még érvényben van a felülvizsgálat időszakában is.

c)       egyedi elismerések az Elnökség egyhangú szavazata alapján létrehozhatók.

 

 

 

15. A Tagdíjszabályzat, Tagok nyilvántartása

 

15.1 A Tagdíjfizetés módját az Alapszabály rögzíti, a Tagdíj mértékét külön dokumentum, a (Tagdíjszabályzat) rögzíti. A Tagdíjszabályzatot a Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával fogadja el.

 

15.2 Az Egyesület Tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. A tagok nyilvántartása elektronikus formában is történhet. A nyilvántartás az alapszabály mellékletét képezi.

 

 

16. A Szövetség megszűnése

A Szövetség megszűnik, ha  feloszlását a Közgyűlés 3/4-os szótöbbséggel elhatározza, ha más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés 3/4-os szótöbbséggel elhatározza, ha bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

 

17. Vegyes rendelkezések

A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát bármely rendes Tag – a határozat hozatalt követő 15 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Ptk., másrészt az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A módosított Alapszabályt a Szövetség 2011. év július hó 1. napján összehívott éves Közgyűlésén fogadta el.

 

 

Kelt Budapesten, 2011. év július hó 1. nap.