Etikai kódex

A Magyar Távmunka Szövetség Etikai kódexe

 

 

A Magyar Távmunka Szövetség (továbbiakban Szövetség) szükségesnek tartotta, hogy tagjai számára ‘Etikai Kódex’-et alkosson, hogy a tagok távmunkával kapcsolatos  működési területén olyan alapvető etikai elveket fektessen le, amelyeknek elfogadása és követése e területen rangot és egyben elismerést is jelentenek bármely tagnak, akár munkaadói, akár munkavállalói, akár megoldásszállítói  oldalról vállalták a Szövetségben a Tagsági viszony létesítését.

 

Az alábbiakban rögzített és számon kérhető szabályok elsődleges célja, hogy megerősítsék a távmunkához kapcsolódó szakmák tekintélyét, helyét a munkaerőpiac és a gazdasági élet szereplői között és az itt rögzített elvekkel és annak betartásával és betartatásával hozzájáruljon a távmunka, az internetes munkavégzés, – általában a munkaerőpiac szereplőinek tisztességes, jogkövető magatartásának megszilárdításához.

 

A Szövetség Tagjai (Tagok) elfogadják, hogy bár módszereikben eltérő jelleggel, de tevékenységükben, az Etikai Kódex szellemének megfelelően működnek, munkájukat a kódexben megfogalmazott elvek szerint végzik, valamint ezen elveket mindenkor határozottan képviselik.

 

  1. A Tagok tudatában vannak a távmunkát érintő szakmai kérdések munkaerő-piaci folyamatokban betöltött szerepével és súlyával, és saját társadalmi szerepüknek megfelelően elkötelezettek a jogi és etikai normák betartásában és betartatásában.
  2. A tisztességes piaci magatartásnak megfelelően a Tagok semmilyen jogtalan előnnyel nem élnek. Az általuk felkínált termékeket és szolgáltatásokat, vagy egyéb vállalásaikat szerződésben rögzítik, szerződéses kötelmeiknek jogkövető módon tesznek eleget.
  3. A Tagok elkötelezettek a versenyhelyzet tisztességes kezelését illetően, kizárólag saját sikeres teljesítésükre koncentrálnak, a versenytárs akadályozásától, lejáratásától, bármilyen negatív beállításától tartózkodnak.
  4. A Tagok csak olyan feladatot vállalhatnak el, amely arányban áll szakmai felkészültségükkel, kapacitásukkal, lehetőségeikkel, gyakorlatukkal. A Szövetségen kívüli partnerekkel való együttműködés esetén a Tag felelőssége a távmunkával kapcsolatos szakszerű és magas színvonalú eredmény felmutatása.
  5. Ha a Tag a függetlenségét és tárgyilagosságát lényegesen befolyásoló helyzetet észlel, köteles állásfoglalásért az Elnökséghez fordulni.
  6. A Szövetség Tagjai vállalják, hogy partnereik részére mindig pontos tájékoztatást adnak módszereikről, kapacitásukról, alkalmazott eszközeikről, munkafolyamataikról, illetve biztosítják ezek ellenőrzési lehetőségét.
  7. A Tagok feladatuknak tekintik a személyiségi jogok és egyéb szabadságjogok betartását, – a  munkavállalók adatait, valamint megbízó partnerekkel kapcsolatos üzleti adatokat, információkat bizalmasan kezelik.
  8. A Tagok elítélnek bármilyen hátrányos megkülönböztetést, a szegregációt, kirekesztés bármilyen formáját és a foglalkoztatásra /munkavégzésre vonatkozó jogszabályok megsértését.
  9.  A Tagok mindent megtesznek az egyenlő bánásmód megteremtése és az esélyegyenlőség előmozdítása és munkaügyi kapcsolataik rendezettségének érdekében.
  10. A Tagoknak jogában áll a Szövetség állásfoglalásától eltérő véleményt képviselni, ezt azonban a Szövetség nevében nem tehetik, és e tényre kötelesek felhívni minden érintett figyelmét.

 

Budapest, 2011. július 1.